×

We service any wood model with any size upon your request!!! Send me request

Vehicles

container truck
container truck

Fully handcrafted model cars are an elegant hobby that has existed for a long time in the world and is popular in many countries. The car is shown by the manufacturer in a sophisticated way, the details make it more soulful.

davey truck
davey truck

Xe mô hình được làm thủ công hoàn toàn là thú chơi tao nhã xuất hiện từ lâu trên thế giới và được phổ biến ở nhiều quốc gia. Xe được nhà sản xuất  thể hiện một cách tinh xảo, chi tiết làm cho nó trở nên có hồn hơn.

Duesenberg
Duesenberg

Fully handcrafted model cars are an elegant hobby that has existed for a long time in the world and is popular in many countries. The car is shown by the manufacturer in a sophisticated way, the details make it more soulful.

Fire Truck
Fire Truck

Fully handcrafted model cars are an elegant hobby that has existed for a long time in the world and is popular in many countries. The car is shown by the manufacturer in a sophisticated way, the details make it more soulful.

yamaha moto
yamaha moto

Fully handcrafted model cars are an elegant hobby that has existed for a long time in the world and is popular in many countries. The car is shown by the manufacturer in a sophisticated way, the details make it more soulful.